Spis najważniejszych publikacji

Zmiany strukturalne jako samodzielny czynnik wzrostu produkcji przemysłowej, w:Gospodarka Planowa, nr 3, Marzec 1976

 

Potrzeby jako  podstawa planowania społeczno-gospodarczego, Ekonomista,  1978 No 4.  

 

Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy,  Monografie SGPiS nr 301, Warszawa 1990 Nagroda I Wydziału Nauk Społecznych PAN im. Fr. Skarbka w roku 1991. Wydanie drugie rozszerzone  PWN 1993

 

The Quest for Ownership : Eastern European Economics, March April 1994

 

Endogenizacja formuły wzrostu M. Kaleckiego  w  "Ekonomista" nr 3,  2000

 

Kapitał ludzki podział pracy i konkurencyjność  w: Gospodarka Narodowa  No 7-8 2000

 

Kwestia  własnościowa w transformacji systemowej, w Studia Ekonomiczne nr 2. 2010. INE PAN

W sprawie strategii dla Polski, w:  Przełomowy  rok 1956 a współczesność, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa  2007  ss. 59-74

 

O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski, (współautor 70%  -  razem z S. Zajączkowską  w: O kształtowaniu ładu gospodarczego,  Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2008, (Księga Jubileuszowa, dla uczczenia  90lecia  profesora Jana Lipińskiego)  ss. 173-191

 

Polska wobec perspektyw wstąpienia do strefy euro. Za i przeciw szybkiej integracji   walutowej” – Kancelaria Prezydenta RP, grudzień 2008. s.54. (Współautor – 80% - z J. Żyżyńskiem i A. Kaźmierczakiem)

 

Europejskie standardy kształcenia na poziomie licencjackim i magisterskim, w: Jakość kształcenia ekonomicznego, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2009, ss. 203 -221

 

Kwestia własnościowa w transformacji systemowej. (Dlaczego tak łatwo upadł komunizm i dlaczego tak trudno znaleźć zgodę społeczną) wStudia Ekonomiczna” INE PAN No2, 2010, ss. 193-228

 

OFE – międzygeneracyjny podział majątku a podział bieżącego PKB, jako podstawa konstrukcji systemu emerytalnego, w: „Ubezpieczenia społeczne w Polsce 10 lat reformowania” Warszawa 2011; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski ss. 73-82

Zabezpieczenie emerytalne rolników w świetle podziału kapitału i dochodu, w Ubezpieczenia w rolnictwie – Materiały i Studia KRUS, Kwartalnik, Nr 43/2012 r. ISSN 1507-4757 ss 5-16

Polityka pieniężna a kapitał ludzki i rynek pracy w: Tom: Sektor finansowy - stymulatory i zagrożenia rozwoju; IX Kongres ekonomistów polskich, Warszawa 2015