Informacje ogólne. Wykształcenie.  

Urodzony    26 Września 1949   Sztum, Polska. 

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci,  czworo  wnuków.

Adres do korespondencji: 01-875, Warszawa  ul Zgrupowania AK “Żmija” 23 m 22

 

Zamieszkanie:

1949-1954 - PGR Watkowice Duże ;

1955 wieś Krzewina k/Halinowa k/Warszawy

1955-1957 Warszawa-Muranów

1957-1975 Warszawa-Ochota

1976 Warszawa-Targówek

1976 - 2001 Warszawa-Bielany

2001 -  Laski k/Warszawy  

1967 – matura  Liceum Ogólnokształcące nr 21 im Hugo Kołłątaja

1971,  magister ekonomii, 1971 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, (obecnie -  Szkoła  Główna Handlowa w Warszawie). “Zmiany w strukturze produkcji przemysłu maszynowego w Polsce w latach 1960-1975”

1976,  doktor nauk ekonomicznych Szkoła Główna Planowania i Statystyki, (obecnie -  Szkoła  Główna Handlowa w Warszawie)   “Analiza  czynników rozwoju  przemysłu w Polsce - aspekty strukturalne wzrostu”

1990,  doktor habilitowany,  Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Szkoła  Główna Handlowa w Warszawie

 

Kontakt : srdomanski@gmail.com ;  rdoman@sgh.waw.pl; rdomansk@inepan.waw.pl

strona indywidualna w sgh: http://www.sgh.waw.pl/katedry/kpp/Staff/CV_SRD.pdf

  1. Kariera merytoryczna  naukowo-dydaktyczna

1971 - 1972 - asystent  Ośrodek Koordynacji Badań i Współpracy z Przemysłem Politechniki Warszawskiej

1972 - 1975 -  studia doktoranckie  w  Szkole Głównej Planowania i Statystyki

1975 - 1977 - starszy asystent  i adiunkt  w  Spółdzielczym Instytucie Badawczym

1977 -  1993 - adiunkt Szkole Głównej Planowania i Statystyki, potem SGH, w Warszawie

1994  -   profesor  w Szkole Głównej Handlowej  

1992   - 2001  docent w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

2002  – profesor w Instytucie Nauk Ekonomicznych

1996  - 2007 -  profesor w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im Fr. Skarbka

 

 

  1. Kariera zawodowa i organizacja  nauki i kształcenia

1984 – Twórca i sekretarz redakcji „Opere et Studio” – kwartalnika naukowego Wydziału  Ekonomiczno-spolecznego SGPiS

2004 – twórca i redaktor naczelny w Opere et Studio pro Oeconomia. Kwartalnika  naukowego Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodwych im. Fr. Skarbka

1996-1998 - Założyciel  i  kierownik Katedry  Teorii Kapitału (przemianowanej na Katedra Polityki Pieniężnej w grudniu 1998 r)  w  Szkole Głównej Handlowej –

1995 – 2007  Twórca i rektor  Wyższej Szkoły Handlu  i Finansów Międzynarodowych w szczytowej  fazie  rozwoju w roku 2006, do czasu zmiany jej władz, uczelnia  była plasowana   na drugim  miejscu (ex equo i innymi) w rankingu „Wprost”, prowadziła  wspólny program  licencjacki i magisterski  z Wydziałem Ekonomii  Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, prowadziła współpracę z około 40 uczelniami  w Europie i na świecie w ramach  umów indywidualnych i w ramach programu Sokrates-Erazmus, prowadziła  wymianę studencką, szkoły letnie, i wymianę kadr.  Studiowało na niej  w okresie szczytowym  około 2000 studentów w tym około 300 z zagranicy (głównie Azja Pd). Prowadziła  5 kierunków  studiów, w tym Ekonomia na poziomie  magisterskim.  Zatrudniała na umowę o  pracę ponad  50 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym ponad 30 samodzielnych, w tym kilkunastu jako w pierwszym miejscu pracy.  

Od 2002 -  2010  Twórca i kierownik Studium Doktoranckiego Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN,

2013-2014  - Kierownik  siedmiu edycji  trzech toków studiów doktoranckich w NEPAN

2000 – 2012 Wypromowane cztery doktoraty, z tego dwa studentów zagranicznych w SGH i w INE PAN.

1986-2014  współpraca z późniejszym  Noblistą,  Gary S. Beckerem z University of Chicago. Misja naukowa profesora Garego  Beckera    w Polsce w czerwcu 1989,  aranżacja  tytułu  doctora honoris causa  SGH  w 1995 r.

 

Staże zagraniczne

1991/1992  visiting scholar at the Department of Economics The University of Chicago,

1991  workshop (sześć tygodni).  Microeconomics and Information System w  Erasmus University Rotterrdam, oraz  seminarium EUR/EC  Economics of Reconstruction, referat "Economic System Transition, Macroeconomic  Measures and Microeconomic Response".

1987/88  półroczny pobyt studialny  w the Erasmus University Rotterdam w  ramach  polsko-holenderskiej umowy o współpracy  kulturalnej

1998 -  Cicero Foundation,  Maastricht,  Paris,  Doradca  prezesa do spraw programowych.  

1997  -   Midwest Universities Consortium for International Activities,  Board of Directors Annual  Meeting. Chicago IL,  Ohio State  University Columbus Oh,   visiting profesor,  

1994-1995 -  British Academy - Polska  Akademia Nauk - program wymiany  - pobyty studialne w Department of Applied Economics  Cambridge University

 

                                                                                                                                                 

 

Kariera biznesowa  

Kariera zawodowa pozaakademicka („biznesowa”) w praktyce gospodarczej

1991-  doradca  prezesa w Banku Własności  Pracowniczej

1991- doradca prezesa w  Polskim Banku Rozwoju

1998 - 2005   -  Członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych

1999 - 2000  - Członek Rady Nadzorczej  KGHM “Polska Miedź” S.A.

2000 - 2001  - Członek Rady Nadzorczej Telewizji Familijnej S.A.

2004  do dzisiaj – założyciel i Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Gospodarczego „Capita”

2006 – 2007   - ekspert  Sejmowej Komisji Śledczej do spraw przekształceń własnościowych w systemie bankowym   

2011   - członek zarządu, vice-prezesMiędzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im I.J. Paderewskiego                    

2013.-  Przewodniczący  Rady Nadzorczej Niezależnego Domu Maklerskiego S.A.

 

Spis najważniejszych publikacji

 

Zmiany strukturalne jako samodzielny czynnik wzrostu produkcji przemysłowej, w:Gospodarka Planowa, nr 3, Marzec 1976

 

Potrzeby jako  podstawa planowania społeczno-gospodarczego, Ekonomista,  1978 No 4.  

 

Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy,  Monografie SGPiS nr 301, Warszawa 1990 Nagroda I Wydziału Nauk Społecznych PAN im. Fr. Skarbka w roku 1991. Wydanie drugie rozszerzone  PWN 1993

 

The Quest for Ownership : Eastern European Economics, March April 1994

 

Endogenizacja formuły wzrostu M. Kaleckiego  w  "Ekonomista" nr 3,  2000

 

Kapitał ludzki podział pracy i konkurencyjność  w: Gospodarka Narodowa  No 7-8 2000

 

Kwestia  własnościowa w transformacji systemowej, w Studia Ekonomiczne nr 2. 2010. INE PAN

W sprawie strategii dla Polski, w:  Przełomowy  rok 1956 a współczesność, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa  2007  ss. 59-74

 

O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski, (współautor 70%  -  razem z S. Zajączkowską  w: O kształtowaniu ładu gospodarczego,  Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2008, (Księga Jubileuszowa, dla uczczenia  90lecia  profesora Jana Lipińskiego)  ss. 173-191

 

Polska wobec perspektyw wstąpienia do strefy euro. Za i przeciw szybkiej integracji   walutowej” – Kancelaria Prezydenta RP, grudzień 2008. s.54. (Współautor – 80% - z J. Żyżyńskiem i A. Kaźmierczakiem)

 

Europejskie standardy kształcenia na poziomie licencjackim i magisterskim, w: Jakość kształcenia ekonomicznego, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2009, ss. 203 -221

 

Kwestia własnościowa w transformacji systemowej. (Dlaczego tak łatwo upadł komunizm i dlaczego tak trudno znaleźć zgodę społeczną) wStudia Ekonomiczna” INE PAN No2, 2010, ss. 193-228

 

OFE – międzygeneracyjny podział majątku a podział bieżącego PKB, jako podstawa konstrukcji systemu emerytalnego, w: „Ubezpieczenia społeczne w Polsce 10 lat reformowania” Warszawa 2011; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski ss. 73-82

Zabezpieczenie emerytalne rolników w świetle podziału kapitału i dochodu, w Ubezpieczenia w rolnictwie – Materiały i Studia KRUS, Kwartalnik, Nr 43/2012 r. ISSN 1507-4757 ss 5-16

Polityka pieniężna a kapitał ludzki i rynek pracy w: Tom: Sektor finansowy - stymulatory i zagrożenia rozwoju; IX Kongres ekonomistów polskich, Warszawa 2015

 

Organizacja Konferencji

1995 -  First International Conference on  Market Organization, październik  Warszawa, INE PAN (organizator i przewodniczący)

1996 -  Emerging Capital Markets – październik , Warszawa, Rynia,  SGH-WSHiFM  (organizator i przewodniczący),  

1997 -  Kapitał ludzki, czerwiec , Warszawa, Rynia,  SGH, WSHiFM  (organizator i przewodniczący),  

1998 – Global Financial Markets Equilibrium -  Warszawa, Hotel Mariott, październik, z udziałem laureata nagrody Nobla w ekonomi za rok 1990, prof. Mertona Millera. (organizator i przewodniczący

2004 -  Europe and Fifth Enlargement – Warszawa Hotel Hayatt. WSHiFm

2011 – Ignacy jan Paderewski – Dziedzictwo  wartości dla wyborów współczesnych, Warszawa Hotel Bristol – organizator i współprzewodniczący

 

Udział  w centralnych programach badawczych

1974 - 1976   Zmiany w strukturze produkcji w  w Polsce  i na świecie - Centralny Program Badawczy, nr 9 Instytutu Rozwoju Gospodarczego  Szkoły Głównej Handlowej

1975- 977  - Rozwój budownictwa mieszkaniowego,  Program Rządowy nr 5 - Spółdzielczy Instytut Badawczy

1978 - 1981 -  "Prognozowanie, planowanie, finansowanie  oświaty”, Program Rządowy nr 11,  Instytut Gospodarstwa  Społecznego Szkoły Głównej Handlowej,  sekretarz naukowy  Grupy Tematycznej XI

1994 - 1997  - "Demonopolizacja i  konkurencyjność Gospodarki Polskiej”, Komitet Badań Naukowych , projektodawca i kierownik naukowy tematu  No 1P11008506

 

Aktualne zainteresowani badawcze

Teoria  ekonomii: teoria kapitału ludzkiego, teoria wzrostu, inwestycje, ryzyko gospodarcze, organizacja rynku

Polityka ekonomiczna:  systemy ekonomiczne,  polityka makroekonomiczna  a reakcje w skali mikro

 

Członkostwo w organizacjach naukowych i kulturalnych  

Od 1986 the European Economic Association  

1989 - 1991 członek  Rady Warszawskiej Sekcji  Teorii Ekonomii i Polityki Ekonomicznej  PTE.

1997  - Royal Economic Association ,

1997 - członek sądu konkursowego PTE  im E. Lipińskiego, druga i trzecia kadencja, do dzisiaj.

1998 – do dzisiaj  Cicero Foundation,  Maastricht,  Paris,   członek  Rady Dyrektorów od 1999r  

2005- do dzisiaj Lisbon Civic Forum (Augsburg)  – członek założyciel

2011   - członek zarządu, vice-prezes Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im I.J. Paderewskiego